ΡΥΘΜΙΣΗ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ν.4178/13

Αναλαμβάνουμε την ρύθμιση – τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών

Δικαιολογητικά:

• Ανάθεση του ιδιοκτήτη στο μηχανικό για την τακτοποίηση
• Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
• Ε9
• Τεχνική έκθεση μηχανικού
• Φωτογραφίες
• Υπάρχουσα Οικοδομική Άδεια
• Κατόψεις
• Τομές
• Διάγραμμα κάλυψης
• Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες
• Αμοιβή μηχανικού/ Εισφορά ΤΕΕ
• ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ μηχανικού
• Δελτίο Δομικής Τρωτότητας
• Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας
• Έγγραφα ρύθμισης με προηγούμενους νόμους (Ν_3843/10, Ν. 1337/83)
• Τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο ΕΓΣΑ)
• Αποδείξεις προηγούμενων πληρωμών οφειλών
• ΦΕΜ μηχανικού
• Θετική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 12 του Ν. 4178 ή Θετική απόφαση αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)
• Οικοδομική άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης
• Δικαιολογητικά μείωσης προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
• Παραχωρητήριο ή Νόμιμος τίτλος από ΟΕΚ
• Αποδεικτικά στοιχεία για την κατεδάφιση
• Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη
• Δικαιολογητικά Ειδικών περιπτώσεων του Ν.4178/13 άρθρο 23
• Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για Η/Μ

2017-03-07T15:13:46+00:00